Quá tải sắt do di truyền

Hereditary hemochromatosis (quá tải sắt do di truyền) là bệnh hấp thu quá nhiều sắt từ chế độ ăn uống hàng ngày. Nguyên nhân do sai hỏng trong gen HFE mã hóa protein xuyên màng tham gia điều khiển tương tác giữa transferrin receptor và transferrin. Mỗi gen HFE bình thường sẽ mã hoá để […]